Minh Châu: thay đổi chính sách Quà tặng Vip hàng tháng

Đón chào Tết cổ truyền, Minh Châu 2 thay đổi chính sách Quà tặng Vip hàng tháng, Bắt đầu từ năm 2013
Minh Châu thay đổi chính sách Quà tặng Vip hàng tháng

I.Thời gian


Bắt đầu từ tháng 1 năm 2013

II.Nội dung


Chúng tôi có chút thay đổi phần quà VIP của từng mức độ VIP cụ thể như sau:

Vip 1: 200.000 VNĐ

-Được giải quyết và bảo vệ chủ quyền tranh chấp tài khoản

-Cung cấp mật khẩu khi bị mất

-Nhận được đầy đủ thông tin các sự kiện, thay đổi và update trong game

Vip 2: 1.000.000 VNĐ

-Được giải quyết và bảo vệ chủ quyền tranh chấp tài khoản

-Cung cấp mật khẩu khi bị mất

-Cung cấp mật khẩu giao dịch khi bị mất

-Nhận được đầy đủ thông tin các sự kiện, thay đổi và update trong game

Vip 3: 10.000.000 VNĐ

-Được giải quyết và bảo vệ chủ quyền tranh chấp tài khoản

-Cung cấp mật khẩu khi bị mất

-Cung cấp mật khẩu giao dịch khi bị mất

-Cung cấp thông tin bảo mật trong game khi bị mất

-Nhận được đầy đủ thông tin các sự kiện, thay đổi và update trong game

-Khôi phục nhân vật tối thiểu 20%

-Được nhận 10 hộp bơ, 200 thẻ làm trang thiết bị, 5 túi cầu phúc, 20 phù tư chất,

Vip 4: 50.000.000 VNĐ

-Được giải quyết và bảo vệ chủ quyền tranh chấp tài khoản

-Cung cấp mật khẩu khi bị mất

-Cung cấp mật khẩu giao dịch khi bị mất

-Cung cấp thông tin bảo mật trong game khi bị mất

-Nhận được đầy đủ thông tin các sự kiện, thay đổi và update trong game

-Khôi phục nhân vật tối thiểu 40%

-Được nhận 50 hộp bơ, 500 thẻ làm trang thiết bị, 20 túi cầu phúc,50 phù tư chất, 10 sách kỹ năng ngồi ngựa di vong.

Vip 5: 100.000.000 VNĐ

-Được giải quyết và bảo vệ chủ quyền tranh chấp tài khoản

-Cung cấp mật khẩu khi bị mất

-Cung cấp mật khẩu giao dịch khi bị mất

-Cung cấp thông tin bảo mật trong game khi bị mất

-Nhận được đầy đủ thông tin các sự kiện, thay đổi và update trong game

-Khôi phục nhân vật tối thiểu 50%

-Được nhận 99 hộp bơ, 1000 thẻ làm trang thiết bị, 40 túi cầu phúc, 100 phù tư chất, 50 sách ngồi ngựa di vong.

Trân trọng thông báo, Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy